Krymský most a série katastrof z konce 15. století

Udělám malou odbočku z dosud neukončeného seriálu Chronologické cesty po Krymu, kde jsem v první části hovořil o výsledcích svých experimentů s „ponořením se do minulosti“, provedených v září 2018 v Kerči. Při pokračování s těmito experimenty ve Feodosii jsem se poprvé pokusil zjistit povahu a čas katastrof, ke kterým zde v minulosti došlo. Seděl jsem na břehu, díval se na moře a v duchu se ptal. Koho? Nevím. Obracel jsem se jakoby k vlastnímu podvědomí. A při výčtu různých předpokladů správné verze, se v oblasti rukou ozvala jasná reakce.

Pokud jde o povahu největších nedávných katastrof, tyto průzkumy mi naznačily, že se jedná o významné zvýšení hladiny moře. Ale nedošlo k tomu naráz, tato událost trvala od roku 1476 do 1481 (před 542 – 537 lety). Kromě toho se ukázalo, že maximální hladina moře v tomto období na tomto místě vzrostla na 175 m. Postup této metody při získávání podobných numerických informací je popsán v první části mých krymských příběhů, jejichž odkaz je uveden výše. 

Při pozdější kontrole svých cestovních poznámek jsem si všiml, že předchozí průzkum v Kerči na hoře Mitridat mi ukázal rok 1481 jako datum vzniku velmi podivných sedimentů půdy s neobvyklým množstvím pro takovou výšku hrnčířských střepů. A nyní mi k tomuto datu, vycházel i maximální vzestup hladiny moře. Tato náhoda samozřejmě vzbudila mou pozornost, ale nevysvětlovalo to, jak byly tyto předměty vyneseny do výšky několika desítek metrů, pokud dnešní hladina moře byla na tomto maximu. Kromě možnosti obrovské tsunami mi v té chvíli na mysl nepřišly žádné další nápady.

Krymský most a série katastrof z konce 15. století - změna pólů, potopa

Doma, v prosinci 2018 následovalo neočekávané pokračování výzkumu na toto téma. Seděl jsem před monitorem a prohlížel si satelitní mapy Google Earth z okolí Kerče. Zabýval jsem se průzkumem speciálních anomálií detekovaných během nedávné cesty do této oblasti biogeofyzikální metodou (BHF - dowsing). Jednu nepříliš velkou anomálii jsem tehdy objevil na samém výjezdu z krymského mostu na poloostrov Kerč. Při práci na mapě se to jasně objevilo. Při zkoumání tohoto území přes počítač jsem nedaleko od první objevil další, rozsáhlejší anomálii. Dříve jsem si jí nevšiml, protože jsem se soustředil na pobřeží Kerče.

Na základě mnoha předchozích experimentů pro mě již není tajemstvím, že anomální zóny tohoto typu odrážejí uhlovodíkové depozity a s nimi související uzly tektonických poruch. Ve fragmentu satelitní mapy výše jsou obrysy uhlovodíkových depozit znázorněny modrou barvou. Tektonické poruchy jsou označeny červeně: jsou to relativně tenké trhliny i široké zlomy odhalené v důsledku zdvihu bloků fundamentu. Právě ty jsou kanály pro pronikání hlubokých fluid. Ve skutečnosti pouze takový mechanismus vede k formování jakýchkoli uhlovodíkových depozit (HC), o čemž mnoho geologů dnes neví. Většinou o tom ani nechtějí slyšet a stále tvrdohlavě dodržují slepou verzi svého původu - zplesnivělou organickou teorii. A při hledání takových ložisek používají pro tyto účely hlavně velmi nákladnou, ale ne příliš účinnou metodu seismického průzkumu. Ačkoli na druhé straně obrovské náklady na takovou práci umožňují zabránit odchodu odborníků, kteří jsou takto všichni v akci!

Na této mapě anomálií je vidět, jak špatně byl most projektanty položen. Část jeho podpory „sedí“ nad otevřenými velkými zlomy. V oslabené půdě nad nimi jsou piloty ohrožené, ať jsou usazené v jakékoli hloubce. Most pod úhlem protínají zlomy i aktivní trhliny posunu, podél kterého se pilíře mohou "rozbíhat", a v konstrukcí mostu mohou při jakýchkoli tektonických událostech vznikat praskliny. A to se mohlo stát pouze proto, že dnes se při provádění technických průzkumů ignoruje „nástroj“, který jsem použil k vytvoření těchto map. Bohužel, žádná jiná geofyzikální metoda, stejně jako žádné vrtání inženýrsko-geologických sond nám neumožní získat stejně detailní celkový obraz těchto nebezpečných přírodních procesů, které je třeba při konstrukci takovýchto grandiózních struktur vzít v úvahu!

Ve starověku byl takový „nástroj“ pravděpodobně široce používán, a proto mohla být tato nebezpečí brána v úvahu mnohem spíš než dnešními odborníky. Když jsem pracoval na mapě, s překvapením jsem si všiml, že sto metrů nalevo od mostu vyčnívá nad hladinu několik pilířů (označených černými šipkami), které se táhnou souběžně s novým mostem. Vzdálenost mezi těmito podpěrami je 310 - 320 m.

Krymský most a série katastrof z konce 15. století - změna pólů, potopa

Stejná řada podpěr se táhne ze strany Ťamaně, bezprostředně za hlubokou částí úžiny.

Krymský most a série katastrof z konce 15. století - změna pólů, potopa

Dnes vypadají takto. Ze všech nalezených fotografií jsou zde vidět nejlépe:

Krymský most a série katastrof z konce 15. století - změna pólů, potopa

Nepodařilo se mi nalézt žádné informace o tom, že by byly postaveny za nějakým účelem v současné době. a Tak jsem pojal podezření, že se jedná o pozůstatky pilířů mostu, který zde existoval kdysi. Nejprve jsem myslel na ten, který byl postaven přes Kerčský průliv za Stalina ve 40. letech. S takovými informacemi jsem se už na internetu setkal. Průzkum provedený výše uvedenou metodou týkající se povahy těchto objektů a chronologie událostí, jíž se týkaly, však s jistotou ukázal něco jiného. Jedná se o pilíře mostu postaveného v období 1251 - 1260 let (767 - 758 л.н.). Průzkum provedený dříve na hoře Mitridat v Kerči ukázal, že i tam existovala nějaká vyspělá civilizace s aktivní výstavbou zhruba ve stejném období. Ukázalo se také, že v roce 1479 přestal tento most fungovat, protože zmizel pod vodou. Byl však zničen jen částečně.

Další průzkum ukázal, že zvýšení hladiny moře předcházela nejsilnější tektonická aktivita na Zemi. Nejprve mě však přijaté datum začátku zatopení tohoto mostu (1478) zmátlo, neboť se zcela neshodovalo s dříve získanými údaji o době povodně. Teprve později jsem pochopil, že toto datum souvisí s časem zaplavení konkrétně těchto pilířů, jichž se průzkum týkal. Ukázalo se, že byly původně na souši, a voda je začala zaplavovat až v tomto roce. Začátek celkového zvýšení hladiny moře v roce 1476 nový průzkum znovu potvrdil. A do roku 1481 opět vykazoval maximální vzestup hladiny, dosahující zde 175 m. Poté začala hladina klesat až do roku 1489, kdy dosáhla 37 metrů.

Průzkumy prováděné podobným způsobem již dříve mi opakovaně ukázaly do roku 1492 posun pólů. Nedávno provedený průzkum umožnil vyjasnit i datum této události - 13. prosince podle dnešního kalendáře. K posunu došlo nejspíše kvůli právě této řadě předchozích katastrofických událostí na Zemi a vedl ke vzniku obrovských vln tsunami, které dále ničily konstrukci mostu. Upřesnění výsledků průzkumu ukázalo, že malá jeho část, která přežila, byla definitivně zničena do roku 1583 (435 л.н.).

Zajímavé shody v chronologii událostí této katastrofy lze získat při studiu mnoha dowsingů. Tak například nedávno jsem se rozhodl zkontrolovat údaje publikované Igorem Batalovem o údajné hvězdicové pevnosti pojmenovanou Aldan, kterou našel autor spolu s Alexejem Alexejevičem (společný článek) v Jakutsku. Její souřadnice jsou 60.9773889N, 136.7944444E. Průzkum ukázal, že se skutečně jedná o technické zařízení vytvořené člověkem v oblasti drsného dradanského Darana. Zjistil jsem, že přímo pod tímto objektem se nachází jedno ze sulfidových ložisek měďno-molybdenových rud bohaté na zlato a stříbro. Dále průzkum ukázal, že na tomto místě nebyly žádné obytné objekty. Pouze těžba. Nějakým způsobem se zde také generovala energie, nepoužívali však k tomu uhlovodíky, které se tu v nitru nacházejí. Toto zařízení bylo postaveno v letech 502 - 554 a svou existenci ukončilo v roce 1476 v důsledku přírodního kataklyzma: v letech 1471 - 1486 totiž na tomto území probíhaly velkolepé tektonické procesy. Několik let tu pravděpodobně pokračoval boj o zachování existence tohoto objektu. Při pokusu zjistit jeho název se písmeny ruské abecedy ukázalo „РХИ“. Jedná se pouze o zkratku, kterou jsem dosud nerozšifroval.

A ještě jedna informace z poslední doby, kterou jsem získal touto metodou, když jsem se při zkoumání oblasti kolem města Nový Urengoj zabýval řešením jedné pracovní záležitosti. Při hledání taliků pro založení studní jsem určoval hloubku permafrostu dowsingem. Napadlo mě při této příležitosti se zajímat i o to, kdy se vůbec v této oblasti permafrost vytvořil. Po v takovém případě obvyklém odpočítávání počet let uplynulých od této události ukázal rok 1476. Tedy rok zaplavení tohoto území v důsledku povodně se ukázal být tentýž.

Pokud tedy připustíme, že takto získaná data odrážejí skutečné události, začne se odhalovat následující obrázek ohledně povahy této katastrofy. Nikoli najednou, ale postupně se od roku 1471 začala na Zemi rozbíhat další tektonická aktivace. Během geologické historie Země se tyto procesy vyskytly více než jednou ve formě tzv. kaledonského, hercynského a dalších vrásnění. Tato aktivace v roce 1476 zřejmě vedla k rozsáhlému utváření a otevírání silných trhlin v zemské kůře, skrze které prudce pronikaly hlubinné vyvřeliny ze zemského pláště. V podmínkách snižování teploty a tlaku blíže k povrchu byly z těchto tekutin v obrovských objemech syntetizovány molekuly různých plynů a vody. Je možné, že většina dnešních ropných polí vznikla právě v tomto období, v důsledku této události. Rozpracování této teorie v posledních letech probíhá jako součást kolektivní práce účastníků Všeruské konference o hlubinné genezi ropy v Kudrjavcevském čtení.

Takové tekutiny jsou také zdrojem juvenilních vod, které dodnes tryskají ze Země na nejneočekávanějších místech. Což je pro mnohé nepochopitelnou hádankou a příležitostí k vytváření různých fantastických teorií. Pochopení podstaty těchto procesů úspěšně využívám ve své profesi geofyzika.

Z výsledků průzkumů vyplývá, že k této tektonické aktivaci došlo v důsledku vnitřních procesů v nitru Země. Možná platí Larinova teorie, podle níž během postupného rozkladu hydridů železa v zemském jádru dochází k prudkému nárůstu jeho objemu a v důsledku toho k rozšiřování Země. A pravděpodobně kvůli nerovnováze vnitřních hmot Země během její expanze došlo i k posunu pólů. Možná to nějak ovlivnilo prudké zvýšení masy vody v oceánech. Z mého průzkumu vyplynulo, že tento posun trval téměř 10 hodin a byl doprovázen hurikánovými větry a tsunami. A v důsledku zvýšení velikosti planety se délka dne prodloužila o necelou 1 hodinu.

Zatímco jsem se několik měsíců chystal tohle všechno zveřejnit, na webu tart-aria.info vyšel článek, který nabídl podobnou interpretaci těchto událostí: „Zemní vodík jako příčina záplav“. Jsem rád, že tato znalost již začíná pronikat na veřejnost! Předpokládaná povaha těchto katastrofických událostí popsaných podrobně v tomto článku dobře vysvětluje důvod významného poklesu hladiny Černého moře, který jsem zaznamenal ve svých výzkumech, a pravděpodobně i všech oceánů v důsledku rozšíření Země, ke kterému došlo během těchto katastrofických událostí. Což následně vedlo k rozprostření nových vodních mas, jež se vytvořily na větší ploše jejího povrchu.

Ale zpět ke starým stavitelům tohoto mostu. Na mapě se zvýrazněným uzlem tektonických poruch je vidět, že si pro most vybrali optimálnější polohu podpěr a tratí než dnešní odborníci. Obě střední podpěry jsou umístěny sice velmi blízko, ale ne přímo na poruchách. Pokud by je přemístili dopředu nebo dozadu, či doprava, nevyhnutelně by se ocitly v oslabené půdě s nevyhnutelným jejich postupným propadem. Je zřejmé, že jejich stavitelé si jasně uvědomovali polohu těchto zlomů v plánu. A toho mohli dosáhnout jedině pomocí gramotného dowsingu, s pochopením povahy anomálií zaznamenaných touto metodou. A tento příklad ukazuje, že toto všechno velmi dobře chápali.

Hledání některých informací z minulosti o možném původu podivných opuštěných podpor poblíž krymského mostu mě přivedlo k další publikaci, která říká, že první plán na stavbu mostu na Krymu se objevil na přelomu XIX. a XX. století. V roce 1870 dokázala Velká Británie navázat přímé telegrafní spojení mezi Londýnem a Kalkatou, které spojilo Evropu s Asií. Projekt byl realizován za pouhé dva roky německou společností Siemens. Lanovka vedla podél linie Londýn - Berlín - Kyjev - Oděsa - Kerč - Batumi - Tiflis - Teherán - Karáčí - Kalkata a její výstavbu v různých zemích provedly tři pobočky společnosti. Na Krym telefonní kabel přešel přes Pěrekop, pokračoval do Simferopolu, pak zamířil ke Kerči a směřoval na Kavkaz podél dna Kerčské úžiny. Potom přišli Britové s myšlenkou na bezprecedentně dlouhou železniční trať z Londýna do Dillí. Projekt zahrnoval výstavbu dvou velkých mostů - přes Lamanšský průliv a Kerčskou úžinu. Tyto plány však nebyly nikdy uskutečněny: nebylo dost peněz. Projekt prošel pouze přípravnou fází a zanechal dokumentární důkaz o jeho existenci ve formě kreseb a poznámek.

Všechno v tomto příběhu vyvolává otázky: jak rozdíl v úrovni technologického rozvoje společnosti oficiálně deklarovaný vědou pro toto období s faktem použití některých vysocetechnologických kabelů, stejně tak neuvěřitelná rychlost jeho pokládání. Soudě podle skutečnosti, že tento projekt výstavby mostu v Kerči byl zastaven ve fázi kreseb a poznámek, se zdálo, že Britové nejsou schopni tyto podpory postavit. Ale zaprojektovat využití už existujících podpor – mohli.

Dále se v této publikaci uvádí, že Nikolaj II. projekt Britů vysoce ocenil. A po zrušení celého plánu přikázal v tomto směru pokračovat. První průzkumné práce byly provedeny v letech 1903 - 1906. Most měl být součástí železnice, která by umožňovala celoroční vývoz zboží z Ťamanského poloostrova. Inženýři navrhli dvě varianty pro vhodný směr - sever a jih. Severní varianta je přes Kerč, pevnost Jenikale, kosu Čuška a dále podél severní části poloostrova Ťaman. Jižní varianta měla vést ze stanice Bagerovo, nejužší částí úžiny a po kose Tuzla do jižní části poloostrova Ťaman. Car si vybral tuto jižní variantu a v roce 1910 tento projekt vstoupil do fáze aktivní přípravy. Technická poznámka připravená inženýry zdůvodnila potřebu výstavby mostu s 11 rozpětími na kamenných podpěrách. K průchodu velkých mořských plavidel byl vyvinut rozvodový mechanismus s elektromotory, které měly být zásobeny elektřinu ze speciální elektrárny na krymském pobřeží. Most měl být ze strany Azovského moře vybaven světly, alarmy a malými ledolamy. Tento projekt však v souvislosti se vstupem Ruska do první světové války a dalšími politickými pohromami nebyl uskutečněn.

Krymský most a série katastrof z konce 15. století - změna pólů, potopa
Nerealizovaná jižní varianta železničního mostu z r. 1911, zdroj

Zde se nepřímo potvrzuje, že Britové ještě nezačali s výstavbou mostu, protože technická poznámka připravená inženýry pouze odůvodňuje potřebu výstavby mostu na kamenných podpěrách, navíc jedenáctirozpěťového. To jasně naznačuje staré podpory a jejich počet, který je dnes vidět poblíž krymského mostu. Mapa z této publikace ukazuje trasu, kterou si vybral car, a je blízko ke směru položení dnešního mostu. Takže je tu otázka: mohly zde být v období od roku 1910 až do začátku první světové války ještě vybudovány alespoň podpory pro plánovaný most? Otázka je stále otevřená. V každém případě jsem v tomto období informace o takové výstavbě ještě nenašel.

Někdo může říci, že tyto podpory mohly být postaveny ve 40. letech XX. století, kdy měl Stalin v období industrializace 30. let myšlenku spojit rekonstrukci železnice Krym – Kubaň – Kavkaz s výstavbou mostu přes Kerčskou úžinu. Měla se protáhnout větev z Chersonu přes území Krymu do Kerče, poté mostem k Novorosijsku a dál podél celého pobřeží Černého moře do gruzínského Poti. Domnívám se však, že tyto plány se již týkaly severní varianty trasy Kerčským průlivem. A jsou pro to důvody. Všechna níže uvedená data pocházejí většinou z téhož zdroje.

Vzhledem k tomu, že tehdejší sovětský průmysl nemohl zajistit stavbu mostu potřebnými kovovými konstrukcemi, bylo rozhodnuto o jejich objednání v Německu, se kterým měl SSSR v té době dobré hospodářské vztahy. Stalo se tak krátce před vypuknutím druhé světové války, ale v roce 1942 německá vojska obsadila Krym. Potřeba stabilní dodávky vojenských jednotek přiměla Němce zahájit výstavbu trvalého přechodu přes Kerčskou úžinu. Rozhodli se pro zamýšlený účel použít kovové konstrukce objednané Sovětským svazem a ty byly odeslány na Krym. V tu dobu probíhala i výstavba lanovky, která byla uvedena do provozu 14. června 1943. Její denní výkon byl tisíc tun nákladu, ale to Hitlerovi nestačilo. Na jaře 1943 požadoval zahájení výstavby pětikilometrové dálnice a železničního mostu přes úžinu. Z Německa začalo přicházet vybavení a materiály pro stavbu. Němci zahájili výstavbu železnic ze stanice Krymskaja do kosy Čuška (severní varianta) a pilířů hlavního mostu přes úžinu o délce přes 3,5 km. Když však sovětská vojska 9. října 1943 dosáhla Kerče, Němci při ústupu lanovku i podpěry mostu vyhodili do vzduchu.

Na jaře 1944 byla s využitím německých základů dokončena výstavba ruské lanovky a několik týdnů to byl jediný způsob, jak dodávat zboží na krymské pobřeží. Po vyhnání fašistických vojsk z Krymu začala v Kerčském průlivu aktivní lodní přeprava. Kabelová přeprava už nebyla potřeba a tak byla lanovka demontována. 25. ledna 1944 však Státní obranný výbor nařídil vybudovat železniční most přes Kerčskou úžinu. Konečné termíny výstavby byly stanoveny velmi těsně, práce měly být dokončeny před 15. červencem 1944. Při stavbě bylo rozhodnuto použít německé piloty a nosníky. Tytéž nosníky, které si Sovětský svaz objednal v Německu už před válkou. Lhůty pro dokončení stavby do poloviny července však byly nerealistické. Stavba trvala sedm měsíců a první vlak po mostě projel až začátkem listopadu 1944. Tím však byla dokončena pouze první etapa. Aby byl most chráněn před bouřemi a driftem ledu, bylo nutné ještě instalovat dalších 860 nakloněných pilotů, nasypat 70 tisíc krychlových metrů kamene do podpěr, postavit 117 ledolamů a provést řadu dalších operací. Splnění těchto úkolů by umožnilo uskutečnit pravidelný provoz vlaku do poloviny prosince 1944. Uragány, časté bouře a námrazy však stavbu zpomalily. Kromě toho byly významné finanční prostředky převedeny do jiných strategicky důležitých zařízení. A tak se 18. února 1945 pod tlakem ledu, který připlul z Azovského moře, most začal hroutit. Do začátku března bylo zničeno 46 sloupů, zhroutilo se 53 polí, polovina pilotů utrpěla značné škody.

Stalin chápal nedostatky nerealizovaného projektu, a tak pozměnil návrh usnesení GKO (Státní výbor obrany) „O Kerčském železničním mostě“ z 22. února 1945. Bylo rozhodnuto zničený most rozebrat a navrhnout nový. Dalších pět let pak ve vládě probíhaly diskuse o konstrukčních rozhodnutích nezbytných pro stavbu, o načasování a rozpočtu. V roce 1950 však byla stavba s konečnou platností smetena ze stolu.

Zbytky sloupů tohoto mostu na současných satelitních snímcích nejsou viditelné. Ale jeho dřívější polohu se mi mou metodou podařilo najít. Průzkumem chronologie událostí, které se ho týkaly, se pak ukázalo, že jeho poslední zbytky byly zničeny před 73 lety. Z hlediska roku 2019 by to byl rok 1946. Pokud však vezmeme v úvahu, že průzkum jsem provedl ještě před obdobím jeho skutečného zničení v roce 1945 - od konce února do března, pak to je skutečně před 73 lety. Ale v březnu 2019 průzkum této akce ukáže již 74 let.

Ukázalo se také, že poprvé zde byl zaveden nějaký druh přepravy (ne most) v období 1344 – 1352. Přestal fungovat v roce 1478 (541 л.н.) - tedy opět při stejné velké povodni! Po určitém poklesu hladiny vody zde zůstaly dostupné podpěry pod vodou. Opět toto zařízení začali obnovovat v roce 1685 (334 л.н.) tím, že zvětšili výšku zbývajících podpor. Obnovovací práce pokračovaly až do roku 1688. Úplné dostavbě však zabránilo nové zvýšení hladiny moře. Během roku 1688 vystoupala o 6 m, pravděpodobně v důsledku nějaké tektonické aktivace na Zemi ale v roce 1689 hladina moře opět klesla o 5 m. Je možné, že tato povodeň vedla k zaplavení starověkého města na místě dnešního Petrohradu, který se také brzy znovu vynořil z moře? Voda tehdy neměla ani čas vážně poškodit budovy a četné památky. Pravděpodobně právě na tuto povodeň poukazuje Oleg Pavljučenko, jako na podle něj největší kataklyzma v minulém historickém období, na přelomu 17. a 18. století.

Tento průzkum jsem prováděl ještě předtím, než jsem našel výše uvedené informace s podrobným popisem událostí souvisejících s plány a s již zde provedenými pokusy postavit přes Kerčský průliv most, a tehdy se mi podařilo zjistit, že k dalšímu pokusu o přestavbu došlo v září 1943 (lanovka zde byla uvedena do provozu už v červnu). Dostal jsem také pozitivní odpověď na otázku: měli Němci k tomuto projektu nějakou starou dokumentaci?

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že všechny plány z poloviny XX. století postavit most přes Kerčský průliv a jejich realizace se týkaly pouze severní varianty (přes kosu Čuška) a nesouvisely se zbytky starých pilířů poblíž dnešního Krymského mostu. Vidíme, že k jižní variantě se v sovětském období už nevracelo. Takže zatím nebyly nalezeny žádné důkazy toho, že by staré podpory přítomné poblíž moderního Krymského mostu byly stavěny během tohoto období nebo o něco dříve. Citovaná zjištění mého průzkumu týkající se existence mostu zde ve středověku, jakož i chronologie událostí spojených s těmito podporami, tedy dosud nebyla vyvrácena.

Jak by se podle mého názoru mělo k těmto poněkud neobvyklým údajům a způsobu jejich získání přistupovat? Ke zde uvedené metodě zjišťování dat minulých událostí se já sám zatím stavím jako k experimentu. Domnívám se, že takto získané informace by měly být uchovávány někde poblíž, „na polici“, a porovnávat je s veškerými získanými historickými fakty. Například argumenty uvedené v článku „Jeskynní města. Dočasná obydlí během povodně“ (sibved) velmi dobře zapadají do verze řady katastrofických událostí z konce 15. století, které jsem stanovil metodou průzkumu dotazováním, jakož i s jejich dobou. Věřím, že tyto jeskyně si lidé budovali v období stabilního, ne příliš rychlého vzestupu hladiny moře v letech 1476 - 1481, doprovázeného silnou tektonickou aktivací Země a dalšími kataklyzmaty. Zajímavý je komentář od chispa1707: „Nedaleko Eski-Kermen (pod ním) je uváděna výška 40 metrů nad úrovní moře, což je v podstatě výška rybářských kruhů (k zajištění loděk) na Eski-Kermen." To dobře zapadá do informací, které jsem dostal, že totiž hladina moře po dosažení svého maxima v roce 1481 klesla o 37 metrů.

Zajímavý příklad potvrzující správnost odhadů dat historických událostí zazněl loni na podzim v Čeljabinsku, kde se konala konference o alternativní historii uspořádaná Dmitrijem Mylnikovem. Před jejím začátkem proběhla exkurze po centru města, které jsem se, i když poněkud opožděně, zúčastnil i já. V jednu chvíli, když se účastníci konference začali zajímat o dobu výstavby starých budov, vedoucí navrhl, aby si to zkusili zjistit vlastní metodou. Tak byla získána zajímavá data,  opakovaná na dalších podobných budovách. Jasně se ukázalo, že spodní části těchto staveb ze žulových bloků vznikly v 80. letech 16. století. A po jejich zničení nějakou mocnou silou, která tyto obrovské kameny rozházela všude kolem, byly tyto budovy v 80. letech 18. století obnoveny ze zbytků jejich sutí a červených cihel. Následujícího dne jeden z řečníků předvedl jím „vykopané“ důkazy toho, že přesně v té době byla založena řada opevněných vesnic, včetně oblasti Čeljabinsku. Oficiálně přijímaná data jejich založení v 18. století vysvětlil 100letý časovým posunem, který z nějakého důvodu vložili Romanovovi. Už jsem zapomněl na jeho verzi důvodů. A moje hodnocení doby aktivního rozvoje města s obnovou zničených budov v jeho středu na konci 19. století se shodovalo s hodnocením Mylnikova na základě řady ekonomických důvodů. Podle jeho názoru prudký rozvoj tohoto města s jeho obnovou po katastrofách 19. století mohl začít teprve v té době - ​​s objevením se plánů na vybudování transsibiřské magistrály. Podle všech mých průzkumů provedených v Čeljabinské oblasti je doba 80. let 19. století všeobecně dobou obnovy důsledků o něco dříve předcházejících přírodních katastrof nebo nějakých silných explozí.

Na závěr uvedu jeden z charakteristických názorů moderní vědy ve vztahu k zde popsaným událostem. Jedná se o citace z knihy „Černé moře, Potopa a starověké mýty“, kde bulharští vědci Petko a Dimitar Dimitrovi představili výsledky nedávného archeologického výzkumu pobřeží a pobřežního dna Černého moře. Odhalili senzační nálezy, které předčily mnoho světových archeologických objevů co do objemu a významu. Nakonec dospěli k závěru, že:

– Přítomnost nekropole Varny a Durankulaku je důležitým předpokladem pro vytvoření originálního konceptu existence rozvinuté civilizace před POTOPOU a její migrace po POTOPĚ...
– Mezi oběma konturami pobřežní linie se s největší pravděpodobností vyskytují četná neolitická sídliště. Je zřejmé, že zbytky starověké civilizace, která existovala před potopou, byly pohřbeny pod silnou vrstvou sedimentů...
– Otázka stáří událostí, které způsobily migraci a zánik prosperující civilizace, zůstává nejasná.

(Dimitrov Petko. Černé moře, Potopa a starověké mýty / P. Dimitrov, D. Dimitrov. První publikace v ruském jazyce. - Varna: Slaven, 2008, 90 stran).

A toto je výňatek z publikace „Jiná historie Ruské říše. Od Petra k Pavlovi“, který vyjadřuje názor J. A. Keslera ) na vzestup úrovně Černého moře:

Analýza výrazné změny v charakteru sedimentárních ložisek umožnila vědcům dojít k závěru, že úroveň Černého moře před katastrofickou vlnou byla asi o 12 metrů nižší než je nyní. Potom voda stoupla o 80 - 100 metrů a takto stála asi 20 let, a poté hladina začala klesat, dokud nedosáhla dnešní úrovně.“

Krymský most a série katastrof z konce 15. století - změna pólů, potopa

A tento graf ze zprávy geofyzika Dmitrije Gorkina, kterou publikoval ve vydavatelství knih «Белые альвы» v Moskvě 12. ledna 2019, byl zveřejněn v článku „O Astrahani se strachem“ jedním z autorů webu tart-aria.info kadykchanskiy. Z tohoto grafu vyplývá, že věda uznává cyklickou povahu transgresí a regresí Kaspického, Azovského a Černého moře, tj. změny úrovně jejich hladiny v různých časových obdobích, a to až o desítek metrů od normálu. Na základě údajů, které jsem získal pomocí mé metody průzkumu, se pouze obávám, že nedoceňuje jejich amplitudy a že se mýlí ve vztahu k jejich povaze, trvání a době, kdy k tomu všemu došlo.

Please wait...
© tart-aria.info. Všechna práva vyhrazena

5 nejlepších autorů

Další články autora