Chrámy stojí na křížích. Část 1

Četná postupně odhalovaná fakta naznačují, že skutečná historie vůbec nebyla taková, jak nám ji kreslí v učebnicích. Vše nasvědčuje tomu, že k některým katastrofám s povodněmi došlo nejen v dávné minulosti, odhadované v tisíciletích, ale také relativně nedávno, jen před stovkami let. A příčinu jedné z těchto katastrof hledají alternativní historici v posunu pólů Země. Jedním z důkazů této teorie má být skutečnost, že mnoho starobylých budov není směrováno na dnešní severní pól, ale na jedno z jeho údajných míst v minulosti. A podle tohoto názoru, dnes již široce uznávaného, se tento dřívější severní pól nacházel v Grónsku.

Nezpochybňuji, že ve prospěch této verze existují argumenty. Ale navrhovaná hypotéza o důvodech směrování starověkých chrámů s povinnou orientací přesně na póly, snad kvůli jejich lepšímu osvětlení vnitřku sluncem, je podle mého názoru poněkud přitažená za vlasy. A tak bych rád příznivce této hypotézy přesvědčil, že existuje verze daleko věrohodnější. Studie totiž ukazují, že ještě v nedávné minulosti bylo v nejrůznějších částech světa při výběru místa pro stavbu chrámů nebo jiných dominantních struktur tradicí spíše hledat místa průniku lineárních biogeofyzikálních (BHF) anomálií ve tvaru kříže, na které pak byly osy těchto budov orientovány (obr. 1).

Хутынский монастырь кресты

Obr. 1 Kříže anomálií pod chrámy Varlaamo-Chutynského kláštera ve Velikém Novgorodu.

Jako nejzřetelnější příklad můžeme uvést výsledky jedné studie na toto téma provedené autorem na území kláštera Proměnění Varlaamo-Chutynského ve Velikém Novgorodu. Jasně totiž naznačují důvod velmi neobvyklého vzájemného postavení obou centrálních chrámů. Měření ukázalo, že přesně tak to odpovídá křížům tvořeným dvěma uzly lineárních anomálií. Takový kříž formují anomálie, protínající se přesně pod středem kostela s obloukem, který je vstupem do kláštera. Nacházejí se také pod Varlaamovskou kaplí, ležící poněkud bokem na pahorku, i když osu této nedávno obnovené dřevěné kapličky podle kříže už nikdo znova neorientoval.

Варлаамовская церковь

Obr. 2 Varlaamský kostel (vlevo) a katedrála Proměnění Páně (vpravo)

Soudě podle všeho i ostatní starobylé novgorodské chrámy, a to jak uvnitř Kremlu, tak i na Jaroslavově dvoře za řekou Vochov, jsou rovněž vystavěny na křížích linií anomálií a orientovány v jejich směru. Vzhledem k tomu, že jsem se zde však nacházel z jiného důvodu, souvisejícího s řešením problému radonové ochrany jednoho objektu, jsem tento problém zkoumal pouze mimochodem, během krátké prohlídky zajištěné zákazníkem v centru města. V Kremlu byla přítomnost takového kříže přesně stanovena pod katedrálou sv. Sofie (obr. 3). Anomálie pouze v jedné ose byly zaznamenány ve dvou sousedních budovách, podobných bývalým kostelům přestavěným pro jiné účely, jakož i ve zvonici Sofie. Pravděpodobně existují i ​​anomálie v jejich ostatních osách, ale neměl jsem čas chodit kolem budov, abych to zkontroloval.

Chrámy stojí na křížích. Část 1 -
Obr. 3 Kříže anomálií pod budovami Novgorodského Kremlu

Ze stejného důvodu byla na Jaroslavském dvoře (obr. 4) přítomnost křížů anomálií přesně stanovena pouze v chrámu Paraskjevy Pjatnicy. Pouze na jedné ose a téměř v poklusu se mi podařilo zkontrolovat anomálii pod sousední zvonicí. Přesto se jasně ukazuje, že i když všechny okolní chrámy mají nejrůznější orientace, je vysoce pravděpodobné, že se při jejich budování rovněž vycházelo ze zde zaměřených křížení anomálií. Stejný kříž byl nalezen i pod Pantelejmonovským chrámem na Tichvinské ulici během jedné z procházek po městě.

Chrámy stojí na křížích. Část 1 -
Obr. 4 Kříže anomálií pod chrámy Jaroslavského dvora

Všechny výše uvedené příklady jsou zřejmým důkazem starobylosti těchto budov. Ale při založení nového Pravoslavného kostela (obr. 5) v jednom ze současných mikrorajonů města, kam mě pozval zástupce projektanta, se již na tuto starodávnou tradici nebral ohled. Na doporučení místní diecéze byl oltář tohoto chrámu orientován směrem k dnešnímu Jeruzalému (zřejmě stále věří, že je to ten biblický!). A z nějakého důvodu nikoho ani nenapadlo, že by ho měli nasměroval ke stávajícímu severnímu pólu! Ale kříž drobných anomálií se tam přece jen objevil. Nenacházel se však ve středu a linie anomálií, které ho formovaly, nesouhlasily s osou chrámu. Spolu s rekonstrukcí varlaamské kaple tyto dva příklady naznačují, že dnešní pravoslavná církev nenásleduje starodávné tradice zakládání chrámů, anebo o nich prostě neví.

Chrámy stojí na křížích. Část 1 -

Obr. 5 Model stavěného Pravoslavného chrámu v jednom z mikroregionů V-Novgorodu.

Zde uvedený vzorec týkající se polohy a orientace starověkých chrámů nebo jiných významných struktur není výhradním rysem tohoto města, či dokonce území Ruska. Již dříve jsem si všiml podobných příkladů ve všech budovách chrámového komplexu Angkor Wat v Kambodži (obr. 6), jakož i ve starověkých chrámech ve Vietnamu (obr. 7, 8), které se mi podařilo navštívit. To potvrzuje, že tradice výběru místa pro jejich výstavbu v civilizaci, kterou jsme ztratili, byly všude stejné.

Ангкор-Ват
Obr. 6 Kontrola křížení anomálií pod středy budov chrámu Angkor Wat (Kambodža).
Храм Вьетнам Нячанг
Obr. 7 Průzkum přítomnosti křížení anomálií pod středem chrámu v Nha Trang (Vietnam).
Храм Вьетнам
Obr. 8 Tento vietnamská chrám také stojí na kříži anomálií.

K tomuto účelu bylo široce používáno "umění lokalizace" a bylo zjevně respektováno! Kolega sedící vedle (obr. 9) to může potvrdit:

Вьетнам лозоходцы
Obr. 9 Společná fotografie s vietnamským kolegou "dowsingerem"

О результатах аналогичных исследований в некоторых других городах расскажу в следующих публикациях. В заключение — несколько пояснений и гипотез.

O výsledcích podobných průzkumů v některých dalších městech se zmíním v následujícím článku. Na závěr několik vysvětlení a hypotéz.

  1. Kdokoli, kdo má schopnost dowsingu, může takové anomálie snadno najít a na zemi je sledovat. Existuje názor, že takových lidí není více než 10 % a podle mých zkušeností se je přitom nemusí nijak zvlášť učit! Stačí jednou ukázat, jak všechno funguje, a oni sami už ucítí neřízenou reakci virgulí ve svých rukou při překročení takových anomálií. Dále jsou lidé, kteří potřebují delší zaškolení. Nakonec však i těm nepříliš sebevědomým - sice poněkud později, ale přesto  - virgule v rukou začnou na průnik takových anomálií reagovat. Bohužel však existují i ​​ti, kteří v této záležitosti neuspějí. A dá se očekávat, že právě ti budou tvrdě pravdivost zde prezentovaných skutečností zpochybňovat.
  2. Jaký je zdroj těchto anomálií? Experimentálně bylo dávno prokázáno, že anomálie tohoto typu vytvářejí především tektonické poruchy ve skalnaté základně jakéhokoli území. Tuto skutečnost a s ní spojené fyzické důsledky ve své profesní praxi široce a úspěšně využívám. Metoda dowsingu totiž umožňuje rychle a efektivně detekovat lokalizaci tektonických poruch a jejich strukturu v oblastech geofyzikálních prací. Což je velmi užitečné při hledání podzemních vod, ložisek endogenních rud a uhlovodíků, stanovení příčin trhlin v základech a zdech budov a také při vývoji nejúčinnějších opatření pro jejich protiradonovou ochranu.
  3. Kontrolou křížů z lineárních anomálií v základech starobylých budov, struktur a památek bude možné zjistit dobu, kdy byla tato starodávná tradice zapomenutá. Myslím si, že se tak stalo s příchodem romanovské Ruské impérie, která nahradila civilizaci Tartárie (nazývám ji zatím podmínečně). Jeden příklad k potvrzení: v Petrohradě pod pomníkem Tisíciletí Ruska je přítomen kříž z anomálií. Tato památka, která je nedílnou součástí architektonického komplexu Jekatěrinského parku, je zde zřetelně instalována na místě něčeho starodávnějšího, něčeho, co zbylo z minulé civilizace. Ale pod pomníkem stejného jména na území Novgorodského Kremlu, založeném v roce 1862, tedy místem, které bylo zjevně vybráno za Romanovců - takový kříž už neexistuje.
  4. Je možné, že zde je původ křesťanského symbolu kříže. Tektonické prvky odrážené v lineárních anomáliích této formy jsou zcela běžné. Když byly objeveny, starověcí "lokalizátoři" jim mohli dát nějaký posvátný význam. A pak přesně vybírali právě taková místa pro stavbu různých budov a struktur. Ve skutečnosti taková tradice zjevně vznikla ještě dávno před Tartárií, protože uzly anomálií podobného typu jsou zaznamenávány pod řadou těch objektů, které jsem zkontroloval, a které jsou s největší pravděpodobností starodávnými megalitickými strukturami. Bohužel jsem kdysi nezkontroloval jejich přítomnost pod egyptskými pyramidami v Gíze, když jsem tam byl na exkurzi. Tehdy jsem se však tímto problémem ještě nezabýval, zatímco dnes je pro nás Egypt prakticky nedostupný.
  5. Rozuměli naši předkové fyzikální povaze takových anomálií? Myslím, že do určité míry to chápali. Možná, že ne úplně, podobně jako my dnes. Ale skutečnost, že ve starověku dokázali najít ložiska rudy lépe než dnešní geologové vyzbrojení nejmodernějším geofyzikálním zařízením, je fakt! A mohli to udělat pouze tak, že se spoléhali na takový jedinečný vyhledávací nástroj, jako je dowsing. A historie nám takové důkazy zanechala.

A jen tak mimochodem - kromě toho se pravděpodobně dokonce naučili, jak generovat elektřinu ze statické elektřiny, která se vytváří přes takovéto anomálie. Ale o tom až někdy později.

Please wait...
© tart-aria.info. Všechna práva vyhrazena

5 nejlepších autorů

Další články autora